Všeobecné obchodné podmienky používania služby Veselestoly.sk

Služba Veselestoly.sk slúži na tvorbu a aktualizáciu webových stránok prevažne pre reštauračné zariadenia, bary, kaviarne ap.

1. Prevádzkovateľ služby:

Službu Veselestoly.sk prevádzkujú rovnocenne dve spoločnosti:

Technické zabezpečenie služby a správu stránky www.veselestoly.sk zabezpečuje prevažne:
WEBIKON, s.r.o., IČO: 46809422, IČ DPH: SK2023593858,
Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro vložka číslo 83737/B
Sídlo firmy: Vápenná 15, Bratislava 821 04
Kontaktná osoba: Peter Nemčok

Administratívne, obchodné a marketingové činnosti služby veselestoly.sk zabezpečuje prevažne:
GST Consulting, s.r.o., IČO: 36720984, IČ DPH: SK2022307100,
Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 43925/B
Sídlo firmy: Kalinčiakova 26, Ivanka pri Dunaji 90028

2. Podmienky používania služby Veselestoly.sk

 • Vyplnením registračného formulára na stránke www.veselestoly.sk si Používateľ záväzne objednáva sprístupnenie služby Veselestoly.sk u Prevádzkovateľa. Zároveň sa tiež zaväzuje sa riadiť týmito VOP (všeobecnými obchodnými podmienkami) od momentu registrácie počas celej doby využívania služby (platí pre základnú – Free (zdarma) ako aj Premium verziu služby).
 • Používateľ vyplnením registračného formulára na stránke www.veselestoly.sk dáva súhlas na zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je povinný neodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
 • Služba Premium verzie je sprístupnená Používateľovi okamžite po registrácii svojej (gastronomickej) prevádzky na stránke www.veselestoly.sk, pričom má právo službu bezplatne využívať po dobu 30 dní. 14 dní pred vypršaním tejto doby si poskytovateľ služby Veselestoly.sk vyhradzuje právo vyžiadať od Používateľa fakturačné údaje.
 • Na základe poskytnutých fakturačných údajov bude Používateľovi vystavená zálohová faktúra za službu a zaslaná na mailovú adresu uvedenú v registrácii. Po jej úhrade má používateľ právo pokračovať vo využívaní Premium verzie služby. Rovnako po úhrade každej mesačnej faktúry za službu.
 • Ak užívateľ zálohovú faktúru neuhradí ani po upozornení, bude mu po 30-ich dňoch od registrácie služba Premium zrušená a pokračovať môže len vo využívaní základnej Free (zdarma) verzie služby. Rovnako to platí, ak používateľ neposkytne fakturačné údaje Poskytovateľovi.
 • Údaje, ktoré Používateľ vložil do systému Veselestoly.sk sa zálohujú 30 dní od zrušenia Premium verzie. Ak Používateľ neuhradí faktúru ani do tohto termínu, všetky jeho údaje (doména / internetová adresa + databáza údajov stránky Používateľa) sa zo serverov Poskytovateľa nenávratne zmažú.
 • Ak Používateľ neposkytol do 30 dní svoje fakturačné údaje, bude mu po tomto termíne služba Premium zrušená a zároveň celá databáza Premium verzie stránky nenávratne vymazaná zo serverov Poskytovateľa.

Prevádzkovateľ Používateľa prostredníctvom emailu informuje o:

 • registračnom procese v službe Veselestoly.sk
 • úspešnosti registrácie
 • ukončení skúšobnej 30 dňovej prevádzky a
 • vyzve používateľa na poskytnutie fakturačných údajov,
 • zašle zálohovú faktúru a vyzve na úhradu za služby,
 • informuje o zaplatení záväzkov a zašle faktúru,
 • informuje o zmazaní web stránok vytvorených v službe Veselestoly.sk a pod.

Prevádzkovateľ emailom, telefonicky, alebo prostredníctvom sms informuje o novinkách služby Veselestoly.sk a ponukách Prevádzkovateľa.

 • Prevádzkovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby. Technickú podporu poskytuje len prostredníctvom emailu (dopyt na support@veselestoly.sk).
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba Veselestoly.sk splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za akékoľvek škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba web stránky na mieru.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ považuje kontaktný mail Používateľa za mail osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien webovej prezentácie (presmerovanie domény, objednávka doplnkových služieb, zmena prihlasovacích údajov a pod….)
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených Používateľmi.
 • Používateľ je zodpovedný za zálohovanie obsahu svojej web prezentácie v textovej forme.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 • Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránke Prevádzkovateľa www.veselestoly.sk. Taktiež sú tu uvedené postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr.
 • Používateľ súhlasí, že nebude službu Veselestoly.sk poskytovať tretím osobám. Pre služby Veselestoly.sk platí cenník dostupný na stránke www.veselestoly.sk. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na www.veselestoly.sk.
 • Používateľ služby Veselestoly.sk musí byť osoba staršia ako 18 rokov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby Veselestoly.sk. Aktuálne znenie podmienok bude vždy na tejto stránke.

3. Referencia na web stránku Používateľa

Na každej web stránke vygenerovanej službou Veselestoly.sk je krátky textový odkaz na službu Veselestoly.sk a autora služby. Ak Používateľ nechce mať na svojej web stránke odkaz na službu Veselestoly.sk, môže si objednať doplnkovú spoplatnenú službu – „odstránenie päty Veselestoly.sk zo stránky“ prostredníctvom mailu na info@veselestoly.sk.
Poskytovateľ služby Veselestoly.sk je oprávnený uviesť hyperlinku a ukážky web stránky Používateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach Poskytovateľa, v tlačových informáciach, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

4. Testovacie obdobie

Používateľ má po zaregistrovaní svojej prevádzky na stránke www.veselestoly.sk k dispozícii 30 dní pre otestovanie a vyskúšanie Premium služby zdarma. Po uplynutí tejto doby prechádza stav služby

A potem dochodzimy do „The Killy“. Było pięć dość skomplikowanych referencji wyprodukowanych przez dwadzieścia lat od połowy lat czterdziestych do połowy lat sześćdziesiątych. Były to odniesienia 4767, 4768, 5036, 6036 i 6236. Odnośniki te są wspólnie określane jako „Killys“, dla słynnego mistrza narciarskiego Jeana-Claude’a Killy’ego, mistrza olimpijskiego z 1968 roku i wieloletniego członka zarządu rolex replika. Każda miała trzy rejestry chronografów, a każda z nich zawierała dużą datę – koła na dzień i miesiąc – oraz centralną wskazówkę wskazującą na datę pierścienia rozdziału miesiąca na skraju tarczy. Styl i wielkość Lug były głównymi różnicami między różnymi referencjami. Rekomendowane lektury:

 1. buď do Free, t.j. minimálnej základnej verzie (v prípade neuhradenia platby za služby, či neposkytnutia fakturačných údajov)
 2. alebo do predplateného obdobia, t.j. používania spoplatnenej Premium verzie v prípade, že do skončenia testovacej doby (30 dní od registracie na službu) danú službu uhradí.
 3. 3 sposoby noszenia Rolex Cerachrom bezel
 4. The One repliki zegarków Wszystko, czego potrzebujesz i nic, czego Ty nie robisz
 5. 3 sposoby noszenia jubileuszowej bransoletki
 6. Jednak nie ma znanego zdjęcia, które pokazuje Killy’ego noszącego którąkolwiek z tych repliki zegarków. Więc jak się stali nazywać Killys, to nikt się nie domyśla.

5. Postihy za neuhradenie faktúry

Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu) pred ukončením testovacieho obdobia a takisto vždy pred koncom každého predplateného obdobia na základe poskytnutých fakturačných údajov. Používateľ sa zaväzuje pravidelne – na mesačnej (ročnej) báze platiť za poskytovanú službu.

V prípade, že Používateľ za zálohovú faktúru / poplatok za službu nezaplatí, platia nasledovné postihy:

 • 3 dni po dátume splatnosti deaktivovanie Premium verzie stránky, prechod na základnú Free verziu (v prípade testovacieho obdobia do 30 dní od registrácie)
 • 14 dní po dátume splatnosti faktúry odobratie domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera

6. Ukončenie služby, odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 • stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text) ap.
 • na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa,
 • stránky nie sú aktívne, na stránkách nebol viac ako 3 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov),
 • pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti,
 • Použivateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby Veselestoly.sk,
 • ak Používateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense
 • stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky,
 • stránky extrémne preťažujú databázové systémy,
 • stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné za služby Veselestoly.sk.
V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby Veselestoly.sk.
6.1. Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ (fyzická osoba) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (objednávka služieb na základe registrácie do systému Veselestoly.sk) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (objednávky služb&) do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Po uplynutí 14 dní spotrebiteľ stráca možnosť odstúpenia od zmluvy.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy (objednávky služieb/ registrácie prevádzky na stránke www.veselestoly.sk) doručiť osobne alebo poštou najneskôr v posledný deň určenej lehoty na jednu z kontaktných adries, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ služby vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • Tieto ustanovenia v bode 6.1. Odstúpenie od zmluvy sa neuplatňujú pre objednávateľa / Používateľa služby Veselestoly.sk, pokiaľ je právnickou osobou.

7. Registrácia domén a zmena vlastníka domén (.sk, .cz, .com, .eu…)

Každý Použivateľ dostáva v cene predplatného automaticky svoju subdoménu na doméne veselestoly.sk (t.j. adresa web stránky Používateľa je v tvare www.nazovrestauracie.veselestoly.sk).

V prípade záujmu (objednávka mailom na info@veselestoly.sk) môže Poskytovateľ za extra poplatok registrovať osobitnú doménu pre Používateľa s názvom reštaurácie (príp. inú doménu podľa dohody, ak názov reštaurácie nebude ako názov domény voľný). Vlastníkom takejto domény je WEBIKON s.r.o. a registrátorom domén WEBSUPPORT, s.r.o.. Na požiadanie zákazníka zaregistrujeme doménu do jeho vlastníctva. Zmena vlastníctva domény z WEBIKON s.r.o. na Používateľa služby je možná kedykoľvek. Používateľ za túto službu neúčtuje žiadne poplatky.
Ak si Používateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže WEBIKON s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže WEBIKON s.r.o. pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v systéme Veselestoly.sk
V prípade porušenia, alebo podozrenia na porušenie autorských práv tretích strán má Poskytovateľ právo uskutočniť vo web stránke Používateľa služby Veselestoly.sk zmeny, ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu autorských práv tretích strán.

8. Ochrana osobných údajov

Používateľ vyplnením registrácie prevádzky pri vytváraní testovacej web stránky v službe Veselestoly dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, e-mail, adresa prevádzky.
Používateľ vyplnením registračného formulára Veselestoly.sk dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
Používateľ, ktorý je fyzickou osobou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Používateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Používateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Používateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

9. Dohoda o zachovaní mlčanlivosti medzi sprostredkovateľom (externý predajca služby/ partner prevádzkovateľa) a prevádzkovateľom

Sprostredkovateľ sa zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v dokumentoch (papierových i elektronických), najmä aby nedošlo k:
– odovzdaniu informácií (osobných údajov) o zákazníkoch – Používateľoch služby veselestoly.sk tretej osobe,
– zverejneniu informácií o Používateľoch (zákazníkoch Poskytovateľa)
– rozmnoženiu a rozšíreniu informácií o Používateľoch (zákazníkoch Poskytovateľa),
– prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,
– úniku informácií akýmkoľvek, aj nedbalostným konaním sprostredkovateľa a jeho zamestnancov a tiež nepoužije a nezneužije tieto informácie na ďalšie účely.
Akékoľvek vyššie uvedené informácie je možné použiť inak len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany. V prípade pochybností o účele použitia informácií sa predpokladá, že je potrebný na ich použitie predmetný súhlas.

10. Autor služby a redakčný system

Autormi systému Veselestoly.sk sú spoločnosti GST Consulting, s.r.o. a WEBIKON s.r.o. Na tvorbu systému bol použitý open source CMS WordPress. Uvedené spoločnosti vlastnia všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy, úpravy alebo zmeny. WEBIKON s.r.o., je autorom grafických návrhov, používaných vo Veselestoly.sk, šablón a samotnej služby Veselestoly.sk.
Používateľ služby Veselestoly.sk a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.
V Bratislave, dňa 10.2. 2015